tirsdag 24. mars 2009

Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olemic Thommessen, Hans Olav Syversen og Trine Skei Grande om at Stortinget får behandle en sak om Nasjonalmuseets fremtidige innretning, lokalisering mv.
Bakgrunn
Forslagsstillerne viser til at Regjeringen v/Kultur- og kirkedepartementet i fjor varslet at det var fattet beslutning om at et nytt nasjonalmuseum skal oppføres på Vestbanetomten i Oslo. Museet skal omfatte Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet og Museet for samtidskunst.
Forslagsstillerne viser videre til debatten i media den senere tid, både med hensyn til lokalisering og fremtidig innretning av museet/-ene. Ut fra ordskiftet som har vært, registrerer forslagsstillerne at det er betydelig usikkerhet i kvalitetssikringen, bl.a. med hensyn til kostnadene som er lagt til grunn for en eventuell flytting, framtidig arealbehov for et samlokalisert museum, gjenbruk av fraflyttede bygninger mv.
Forslagsstillerne viser til omtalen vedrørende de framtidige planene for Nasjonalmuseet i St.prp. nr. 1 (2008–2009) for Kultur- og kirkedepartementet, hvor det bl.a. fremgår at:
"Forutsatt at kvalitetssikringen gir grunnlag for å gå videre med et utbyggingsprosjekt på Vestbanen, vil det bli utlyst en arkitektkonkurranse om prosjektet så snart som mulig."
I Budsjett-innst. S. nr. 2 (2008–2009) gir samtlige partier på Stortinget, unntatt Fremskrittspartiet, sin tilslutning til at:
"det neste store nasjonale byggeprosjektet i hovedstaden, når operaen nå er ferdigstilt, skal være et nytt nasjonalmuseum. Flertallet viser til at Regjeringen arbeider med å forberede en arkitektkonkurranse. Samtidig er det viktig at Nasjonalmuseet sikres gode og forsvarlige forhold i årene før et nybygg er på plass."
Etter forslagsstillernes mening har ikke disse partier gjennom ovenstående merknad forpliktet seg til annet enn at det skal bygges et nytt nasjonalmuseum. Forslagsstillerne vil videre understreke at det er lagt til grunn at prosessen i forkant av endelig beslutning skal underlegges grundig kvalitetssikring.
Ut fra debatten i media og det store engasjementet knyttet til Nasjonalmuseets fremtid mener forslagsstillerne at det er nødvendig at Stortinget snarest blir forelagt en helhetlig sak, herunder kvalitetssikringsdokumentasjon, slik at beslutninger som skal ligge fast i mange år, kan bli tilfredsstillende forankret.

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende
forslag:
Stortinget ber Regjeringen snarest, og senest i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2009, å fremme sak for Stortinget om Nasjonalmuseets fremtidige innretning og lokalisering mv.
24. mars 2009

No response to “Representantforslag fra stortingsrepresentantene”

Leave a reply

 
© 2009 Redd Nasjonalgalleriet. All Rights Reserved | Powered by Blogger
Design by psdvibe | Bloggerized By LawnyDesignz